İflasın Ertelenmesi ve Yeni TTK

İFLAS

Sermaye şirketlerin ve kooperatiflerin iflas hali

Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin borçlarının aktiflerinden fazla olması halinde iflas halinde oldukları kabul edilir.

İflas istemeye yetkili kişiler

Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin idare ve temsil ile görevlendirilmiş yetkilileri, tasfiye memurları, alacaklılar iflas istemeye yetkilidirler.

İflas kararı

Mahkeme iflas talebi üzerine iflas halini tespit ederse iflasa karar verir.

İflasın ertelenmesi

İflas istemeye yetkili kişiler şirket veya kooperatifin mali durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair bir iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini isteyebilir.

Mahkeme projeyi ciddi ve inandırıcı bulursa, iflasın ertelenmesine karar verir. İyileştirme projesinin ciddi ve inandırıcı olduğunu gösteren bilgi ve belgelerin de mahkemeye sunulması zorunludur.

Uygulamada İflasın Ertelenmesinin koşulları

1-Şirketin borca batık olması,

2-İyileştirme projesinin ciddi olması,

3-Şirket sermayesinin tamamen ödenmiş olması,

Yeni Türk Ticaret Kanunu sonrası

6102 sayılı yeni Türk Ticaret kanunu iflasın ertelenmesine yeni kriterler getiriyor. İİK 179.madde “…şirket veya kooperatifin mali durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair bir iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini isteyebilir.” Derken yeni TTK 377. Madde iyileştirme projesini tarif etmektedir.

Madde 377
"Yönetim kurulu veya herhangi bir alacaklı yeni nakit sermaye konulması dâhil nesnel ve gerçek kaynakları ve önlemleri gösteren bir iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini isteyebilir. Bu hâlde İcra ve İflas Kanununun 179 ilâ 179/b maddeleri uygulanır."


Madde nakit sermaye koymayı örnek göstererek “nesnel ve gerçek kaynakları ve önlemleri gösteren bir iyileştirme projesi” ön görmektedir.

Gösterilecek kaynaklar  somut  ve gerçek kaynaklar olacak.. Nesnel kaynak göstermek yetmeyecek,  bu kaynakların gerçek olması da gerekmektedir.

Diyelim ki nakit sermaye konması taahhüt ediliyor; bu durumda sermaye taahhüdü yeterli olmayacak, bunun hangi kaynaklardan temin edileceği de belirtilecek ve bu kaynaklar gerçekçi olacak.

 
Not: İİK 179 maddenin şirketlerin ve kooperatiflerin iflas halini düzenleyen fıkrası bizce hatalıdır. Borçları aktilerinden fazla olan şirketlerin iflas etmiş kabul edilmesi TTK´nun diğer maddeleri ve muhasebe kuralları ile çelişmektedir. Bilindiği gibi şirket sermayesi şirket aktiflerine dahil değildir. Şirket aktiflerine şirket sermayesini de kattığınız takdirde şirket aktifleri artı sermaye şirket borçlarının çok üzerinde olabilir. Bu durumda şirketin iflas ettiğini söylemek gerçekçi olmadığı gibi iflas hukukunun temel ilkeleri ve TTK´nın diğer hükümleri ile çelişmektedir.

Kısayol Bağlantıları

Aydın Adliyesi Aydın Barosu T.C. Resmi Gazete TBMM Anayasa Mahkemesi Yargıtay Danıştay Rekabet Kurumu Patent

Güncel Bilgiler

Döviz
 

booked.net